Zpráva o činnosti Odborové organizace a.s. MAFRA od poslední členské schůze (na schůzi 27. 1. 2001)

Vážení kolegové,

co udělaly odbory od poslední členské schůze?
Nebylo toho málo, ale zásadní věci nás teprve čekají.

Dovolte mi něco z minulých měsíců připomenout a zopakovat.
I když existujeme teprve několik měsíců, domnívám se, že ve firmě je znát, že odbory začaly fungovat - například díky naší iniciativě byli na vánoční muzikálové představení pozváni i externisté, nový zástupce šéfradaktora pan Robert Čásenský se neoficiálně informoval na naši iniciativu týkající se nového platového řádu a zástupce generálního ředitele Roman Gallo v jedné mailové zprávě napsal, že odboráři budou informováni o změnách, které vedení společnosti přijme kvůli novele zákoníku práce.

Pan Robert Čásenský zároveň před pár dny projevil zájem o účast na naší členské schůzi. Za jeho zájem jsme mu poděkovali, ale vzhledem k projednávaným věcem a ujednocování si názorů na obsah kolektivního vyjednávání jsme mu raději navrhli shcůzku se členy výboru až po schůzi, například v pondělí.

Přesto zmíněné věci jsme byli celkově od vzkříšení odborové organizace v a.s. Mafra v říjnu loňského roku stále ze strany vedení společnosti ignorováni. Ač jsme panu generálnímu řediteli Clemensi Bauerovi adresovali dva dopisy se žádostí o setkání, až do tohoto čtvrtku se nám nikdo neozval a se zástupci odborů oficiálně nikdo nejednal.

Naopak získáváme informace o tom, že někteří pracovníci společnosti v tiskárnách a inzertních odděleních jsou přesvědčováni, aby se vzdali svého členství v odborech či do nich nevstupovali. Bývají nám podsouvány nepravdivé informace - že hájíme pouze zájmy pracovníků redakce, sledujeme vlastní cíle, máme politické ambice, budeme finančně nákladní a podobně.

Tato tvrzení ZÁSADNĚ ODMÍTÁME. Naše odborová organizace i my jako její výbor hájíme zájmy všech zaměstnanců a externistů společnosti.

Tuto skutečnost dokládá i to, že na dnešní schůzi budeme projednávat změnu stanov organizace tak, aby v rámci ní mohly vzniknout relativně samostatné sekce - například sekce inzerce, odbyt, tiskárna, externisté a podobně. Každá sekce by přitom měla mít své zastoupení ve firemním odborovém výboru. To znamená, že pak bude slyšet hlas každého - ať už pracuje v redakci, v tiskárně, v inzerci nebo v odbytu nebo je externista.

Před několika dny jsem zaslal dopis personální ředitelce paní Lence Zachové kvůli navrhovaným dodatkům pracovních smluv. Ty už dostali například pracovníci obchodních oddělení. Upozornil jsem tam, že v navrženém dodatku je několik chyb a opomenutí a záleží tak na každém, zda se rozhodne takový text podepsat. Za naprosto špatné však považuji, že tyto dodatky nebyly předem se zaměstnanci obchodních oddělení projednány a dodatky byly nezákonně antidatovány.

Výbor odborové organizace také svým prohlášením podpořil nezávislé odbory České televize v jejich stávce.

Jednali jsme také s tiskaři z Prahy a Olomouce, ale o tom Vás bude blíže informovat předseda olomoucké tiskařské odborové organizace pan Pavel Kejík. Pokud mohu jenom shrnout, vypadá to tak, že tamní členové výboru mají rozdílná stanoviska a tak se zřejmě nakonec budou jednotliví lidé sami rozhodovat, zda se k nám připojí, či ne.

Za významné považuji, že prakticky o všech krocích, které podnikl výbor odborové organizace, byli neprodlenně informováni maily všichni členové a o mnohých krocích také všichni ostatní zaměstnanci firmy, kteří mají přístup k mailu a prostřednictvím pražského a olomouckého předsedy odborů i tamní odboráři.

V dopisech, které jsme Vám napsali, poslali mailem a dali na vědomí i ostatním zaměstnancům, jsme navrhovali iniciovat ihned po rozhodnutí členské schůze schůzku o vyjednávání o kolektivní smlouvě, neboť toto vyjednávání musí vedení společnosti ze zákona akceptovat.

A jenom několik dnů nato, tento čtvrtek, mi večer přišel dopis od personální ředitelky paní Lenky Zachové. Píše, že byla pověřena generálním ředitelem mi odpovědět. Podle jejího dopisu je vedení firmy ochotno s námi diskutovat a je si vědomo práv odborů. V příštích dnech očekáváme návrh termínů na schůzku vedení se zástupci odborů.

To je zatím vše

Jaroslav Čuřík
předseda Odborové organizace a.s. MAFRA
Informace o prvním oficiálním jednání odborů s vedením firmy

1. První oficiální schůzka odborů s vedením se konala 9. února v sídle firmy v Praze.
Za odbory se jí zúčastnili:
Jaroslav Čuřík, předseda, redakce
Miroslav Hubička, místopředseda, inzerce
Marcela Jurková, jednatelka, redakce
Pavel Kejík, člen výboru, tiskárna Olomouc

Vedení firmy zastupovali:
Lenka Zachová, personální ředitelka
Viliam Buchert, zástupce šéfredaktora MF DNES
Robert Čásenský, zástupce šéfredaktora MF DNES
Roman Latuske, zástupce ředitele útvaru multimédia

2. Obě strany se dohodly na programu jednání:
- žádost odborů o informace
- dohoda o mechanismu informovanosti mezi odbory a vedením firmy
- seznámení zástupců vedení firmy s některými cíli odborů

3. Požádali jsme vedení firmy o tyto dokumenty:
- seznam veškerých platných směrnic
- platný mzdový řád firmy
- seznam všech sociálních výhod, které nyní firma poskytuje

4. Dohodli jsme se na další schůzce ve čtvrtek 15. 2. 2001. Na schůzce budeme jednat o návrhu dodatku k pracovním smlouvám a dostaneme informace o hospodaření firmy (můžeme si na místě prostudovat výroční zprávu). V té souvislosti jsme upozornili, že v některých částech společnosti už zaměstnanci dodatky podepisovali, přestože je vedení společnosti předem neprojednalo s odbory – tuto povinnost ukládá zaměstnavateli Zákoník práce. Personální ředitelka argumentovala tím, že v té době vedení nemělo informace o tom, že by odbory měly v těchto částech firmy členy. Upozornili jsme, že odbory podle zákona zastupují všechny zaměstnance.

5. Navrhli jsme vytvoření internetové stránky firmy, kde by byly mimo jiné k dispozici všechny platné směrnice a informace o aktuálních volných místech ve firmě. Vedení by tam také seznamovalo zaměstnance se strategií a cíli firmy. (obdobný návrh už připravuje nezávisle na našem jednání vedení společnosti). Zástupci vedení souhlasili s tím, že obdobné stránky na firemním serveru budou mít také odbory. Do té doby než budou elektronické stránky k dispozici, chce vedení firmy k obdobným účelům vytvořit systém nástěnek.

6. Stanovili jsme pravidla hry mezi odbory a zaměstnavatelem:
- dohodli jsme se na využívání firemních komunikačních prostředků odbory, za předpokladu, že to neovlivní činnost, pro kterou jsou firmou určeny. Souhlasili jsme s tím, že nadále budeme prostřednictvím mailu oslovovat pouze členy odborů, nikoliv všechny zaměstnance. Ti budou mít k dispozici informace na nástěnkách a později odborářskou internetovou stránku. - vedení vzalo na vědomí informaci, že podle Zákoníku práce je činnost členů odborového výboru úkonem v obecném zájmu a zaměstnavatel v té době hradí průměrnou mzdu.

7. Upozornili jsme, že chceme být informováni všem, na co máme ze zákona právo a vedení to akceptovalo. Budeme tak s vedením projednávat například nový mzdový řád, organizační změny, případné propouštění a podobně. V té souvislosti personální ředitelka informovala, že hromadné propouštění se nechystá, ale že budou nějaké organizační změny – to lze přeložit tak, že propouštět se sice bude, ale ne tolik, aby to bylo možno považovat za hromadné propouštění – to je podle zákona v případě naší firmy asi 30 zaměstnanců v průběhu 30 dnů.

8. Upozornili jsme, že je třeba začít platit víkendové služby větší částkou, tak, aby to bylo pro zaměstnance motivující. Vedení už na změně pracuje a s odbory ji projedná. Zároveň jsme upozornili na nevyřešený problém takzvané pohotovosti – například v regionálních redakcích se to týká redaktorských služeb v mimopracovní dobu a o víkendech. Za tuto pohotovost přísluší podle zákona odměna 10% průměrné mzdy, když je to pohotovost mimo pracoviště a dvojnásobek, když je to na pracovišti. Zástupce šéfredaktora Robert Čásenský tento problém ověří a navrhne způsob řešení, případně organizační změny.

9. Informovali jsme zástupce vedení, že cílem naší organizace je uzavření kolektivní smlouvy, jejíž návrh připravujeme.

Poznámka.:
Dosud nebyly minimálně v některých regionálních redakcích poskytovány za odpracované směny v sobotu, v neděli a ve svátek stravenky. Na toto upozornění reagovala personální ředitelka údivem– prý nevěděla, že taková praxe existuje, je to tak špatně a stravenky za tyto dny budou ihned poskytovány.

Celé jednání bylo korektní. Ze strany zástupců vedení byla cítit snaha o dohodu.

Jaroslav Čuřík,
předseda OO a.s. MAFRA

Zápis z diskusního setkání s představiteli odborového orgánu konaného v pátek 9.února 2001 14°°-16°°h

Účast :
za odborovou organizaci p.Čuřík , předseda , p.Hubička , místopředseda , pí Jurková , jednatelka , p.Kejík , člen výboru
za zaměstnavatele p.Buchert , p.Čásenský , p. Latuske , pí Zachová
Místo konání : velká zasedací místnost v 5.poschodí věže A vydavatelské budovy v Praze 1 , Na Příkopě 31
Program :
1) uvítání - p.Čásenský
2) vzájemná dohoda , že zápis provede pí Zachová
3) odsouhlasení témat diskusního setkání:
a) povinnost zaměstnavatele informovat odborový orgán , projednat a spolurozhodovat – odsouhlasení procesů předávání informací
b) mechanizmus komunikace mezi zaměstnavatelem a odbory
c) požadavek odborové organizace vůči vedení společnosti
4) vlastní diskuse k odsouhlaseným tématům:

ad a) Zástupci odborové organizace mají zájem o veškeré záležitosti, změny a opatření týkající se většího počtu zaměstnanců, rádi by si prostudovali všechny platné podnikové směrnice, nejprve požadují seznam směrnic, na jehož základě si vyžádají konkrétní směrnice k prostudování, dnes již vědí, že mají zájem např. o Zásady odměňování zaměstnanců MAFRA, a.s. Zástupci zaměstnavatele přislíbili předat seznam směrnic do konce příštího týdne.
Zástupci odborové organizace projevili zájem seznámit se s hospodařením společnosti, pí Zachová nabídla možnost prostudování výroční zprávy, p. Kejík potvrdil, že měl možnost do výroční zprávy nahlédnout jakožto předseda OO tiskáren Olomouc. P.Latuske a pí Zachová vysvětlili způsob a důvod ochrany informací.
Zástupci odborové organizace dále projevili zájem projednat co nejdříve dohody o dodatcích k pracovní smlouvě, pí Zachová nabídla možnost sejít se k tomuto tématu příští týden a popsala postup zvolený vedením společnosti podrobně informovovat zaměstnance o změnách souvisejících s novelou zákoníku práce, zejména o povinnosti vést evidenci pracovní doby, přesčasové práce, noční práce a pracovní pohotovosti prostřednictvím všech úrovní vedoucích pracovníků, p. Čásenský doplnil podrobnosti, jak daleko pokročil proces předávání těchto informací v redakci.

ad b) P.Čásenský informoval, že již od příštího týdne, konkrétně pravděpodobně od 14.2.2001, budou všichni zaměstnanci v redakci dostávat s týdenní pravidelností e-mailem soubor informací “ Co je nového ? “, a to zpravidla každou středu. Následovala rozsáhlejší diskuse o využívání firemních komunikačních prostředků odborovou organizací, představitelé zaměstnavatele vyjádřili požadavek, aby odborová organizace nadále nerozesílala hromadně elektronickou poštu všem zaměstnancům, a objasnili rozdíl mezi svobodnou volbou zaměstnance aktivně vyhledat zprávu nebo oznámení odborářů, nebo být automaticky adresátem, navrhli zřízení informačních tabulí ve všech budovách vydavatelství, jejichž prostřednictvím by probíhala dvoucestná komunikace. Zástupci odborové organizace zdůraznili, že by upřednostnili, kdyby dostali na internetu nebo intranetu vlastní stránku, kterou by si zaměstnanec v případě zájmu mohl otevřít a nemusel by nikam chodit. Následovala vzájemná výměna názorů a osvětlování stanovisek. P. Čásenský seznámil zástupce odborové organizace s několika variantami, které z hlediska technického řešení prověřuje útvar IT (intranetové řešení v rámci informačního systému společnosti, firemní časopis) a vzal si za úkol zjistit od p.Červeného, jak se toto prověřování vyvíjí a jaký je odhad časového horizontu případné realizace v souvislosti s nezbytnými investicemi, a následně informovat představitele odborové organizace. Výměna názorů vedla nakonec k dohodě, že budou co nejdříve zřízeny informační nástěnky určené k použití jak zaměstnavatele (oznámení volných pracovních míst, informace o změnách a opatřeních), tak odborovou organizací. Místa pro umístění těchto informačních tabulí v regionech rozhodnou regionální mluvčí, které osloví pí Zachová, v pražské vydavatelské budově bude zvoleno umístění v každé věži v 1. poschodí, v nové budově na Vinohradské 10 a v budově v Senovážné 4 se dohodneme po stěhování. Odborová organizace může využívat telefonní linky společnosti a zasedací místnosti společnosti, pokud nebudou obsazeny, pracovní jednání společnosti a školení mají přednost. Zástupci odorové organizace budou v případě potřeby informovat své členy i prostřednictvím e-mailu, budou se snažit nepřetěžovat síť. P. Čásenský přislíbil předávat informace okresním zpravodajům v rozsah zvěřejňovaném na informačních tabulích.
Zástupci odborové organizace si vyžádali seznam sociálních výhod poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům dobrovolně nad rámec vymezený zákony. Pí Zachová slíbila předat tento seznam do konce příštího týdne.
Zástupci odborové organizace projevili dále zájem, aby zaměstnanci byli podrobněji a pravidelně seznamováni s dlouhodobou strategií a záměry společnosti, vyjádřili názor, že většina zaměstnanců strategické záměry nezná a nerozumí jim. V případě drobných záležitostí, např. neomluvených absencí, postačí telefonické projednání, pí Zachová zavolá p. Čuříkovi (v nepřítomnosti p. Čuříka p. Hubičkovi, pí Jurkové atd.).

ad c) Zástupci odborové organizace popsali svůj záměr uzavřít se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu, předmětem dalšího jednání bude, kdy k tomu konkrétně dojde, jakmile budou mít dopracován svůj návrh kolektivní smlouvy, předloží ho zaměstnavateli, jsou si vědomi, že názory na obou stranách se mohou lišit, zdůraznili, že není v jejich zájmu chtít nesplnitelné věci.
Obecně mají zástupci odborové organizace na srdci zejména zlepšení komunikace ve společnosti, změnu způsobu odměňování, chtěli by projednat nový návrh odměňování, jakmile bude připraven, požadují zvýšení příplatků za práci o víkendech. P. Čuřík poukázal na skutečnost, že v regionálních redakcích drží radaktoři pracovní pohotovost mimo pracoviště, ale nedostávají za ni příplatek v souladu se zákonem o mzdě.
Pí Zachová a p. Buchert projevili překvapení, neboť oficiálně držení pracovních pohotovostí v naší společnosti neexistuje, p. Buchert a p. Čásenský přislíbili hledat řešení v rámci zefektivnění organizace práce a následně informovat o řešení problému p. Čuříka.
P. Čuřík vznesl dotaz, proč zaměstnanci v regionálních redakcích pracující o víkendech déle než 4 hodiny nedostávají stravenky. Pí Zachová vysvětlila, že neexistuje důvod, aby je nedostávali, protože v jiných útvarech stravenky dostávají, což potvrdili p. Kejík a p. Latuske. Pí Zachová přislíbila vyřešit tuto záležitost ve spolupráci s p. Uhrem.

5) Závěr – odsouhlasení termínů příštího setkání: ve čtvrtek 15. února 2001 od 11:30 hod v zasedacích místnostech 5. poschodí věže A Na Příkopě 31, Praha 1, nejprve projednání dohod o dodatcích k pracovní smlouvě, následovat bude seznámení s výroční zprávou – zajistí pí Zachová.

Zapsala: Lenka Zachová
Dne: 14. 2. 2001

Informace o druhém jednání výboru Odborové organizace a.s. MAFRA s vedením firmy.

Na setkání ve čtvrtek 15. 2. 2001 jsme se především seznámili s poslední výroční zprávou, to znamená za rok 1999 (za rok 2000 ještě není zpracovaná). Informace o hospodaření, které jsme takto získali, budou jedním z východisek pro jednání o kolektivní smlouvě.

Další bod jednání se týkal dohod o dodatcích k pracovním smlouvám. Tyto dohody už zaměstnanci v některých částech společnosti už podepisovali, v jiných je to teprve čeká.

S personální ředitelkou paní Lenkou Zachovou jsme se dohodli především na tom, že ještě předtím než budou dodatky podepisovat zbývající zaměstnanci, pošle jim vysvětlující dopis, v němž budou vysvětleny body, o nichž jsme spolu jednali a jež nám připadají nejasné.

Upozornili jsme také na to, že vedení firmy mělo podle zákona navržené dodatky projednat s odbory ještě předtím, než je zaměstnanci podepisovali – to se týká těch částí společnosti, kde se tak již stalo, zejména tiskáren a inzerce. Do budoucna budeme takové předchozí projednání všech opatření týkajících se většího počtu zaměstnanců vždy vyžadovat.

Pár slov k jednotlivým bodům dodatků:

Navržené dodatky se v některých bodech liší podle kategorie zaměstnanců:
- redaktor
- inzertní poradce
- zaměstnanec výroby v tiskárnách
- vedoucí zaměstnanec
- asistentka/ řadový zaměstnanec

Dodatek: Pro kategorie inzertní poradce, vedoucí zaměstnanec, asistentka/řadový zaměstnanec je v jenom z bodů uvedeno, že v případě vedlejší výdělečné činnosti neshodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, má zaměstnanec písemnou oznamovací povinnost nejpozději v den vzniku takovéto výdělečné činnosti nebo v den vzniku pracovního poměru u zaměstnavatele.

Komentář: Upozorňuji, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nic takového nařídit, protože to neukládá zákon. Ten, kdo chce, tedy může po firmě chtít, aby tento text vypustila a firma mu musí vyhovět. Komu to nevadí, může dodatek podepsat i s tímto textem.

Dodatek: Výdělečnou činnost shodnou s činností zaměstnavatele můžete vykonávat jenom s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Komentář: Předchozí souhlas se nevztahuje na publikování a osobní prezentaci ve sdělovacích prostředích, tady stačí vždy uvádět svého hlavního zaměstnavatele. A pokud nevíte, co všechno je činnost shodná s činností zaměstnavatele, podívejte se na výpis z obchodního rejstříku nebo čtěte dál:
- vydavatelství
- nakladatelství
- automatické zpracování dat
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- reklamní činnost
- propagační činnost
- výroba audiovizuálních programů
- činnost účetních poradců
- inzertní služby
- pronájem strojů a zařízení
- fotografické práce
- polygrafická výroba
- zprostředkování koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
- agenturní činnost v oblasti kultury
Takže nic z výše uvedeného nesmíte dělat bez předchozího písemného souhlasu firmy.

Dodatek: V kategoriích redaktor, inzertní poradce, vedoucí zaměstnanec, asistentka/řadový zaměstnanec je bod o tom, že 1/4 mzdy, respektive paušál, je stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu stanoveném §96 odstavec 1 zákoníku práce.

Komentář: Znamená to, že do 150 hodin přesčasů za rok nemá zaměstnanec nárok na jejich zaplacení. Pokud by chtěl zaměstnavatel,a by zaměstnanec odpracoval více hodin, nemůže mu to nařídit, ale může se s ním dohodnout. Pak by zaměstnanci příslušela za tyto přesčasy mzda zvýšená o 25%. Firma, ale nepředpokládá, že by k něčemu takovému došlo.

Další komentáře:
Upozorňuji také na to, že zaměstnavatel po Vás nemůže vyžadovat podpis smlouvy, která má uvedenou zpětnou platnost či je tam staré datum. Tak tomu totiž v některých dodatcích bylo. Pokud Vám tedy někdo předloží takový dodatek, nemusíte jej podepsat. Firma vám musí buď předložit jiný s daty toho dne, kdy jej budete podepisovat, nebo můžete data účinnosti dodatku a podpisu sami přeškrtnout a napsat ta správná. Pokud to neuděláte, je to vaše věc, ale pak by třeba mohlo dojít (neříkám, že dojde, ale mohlo by…) k problémům například v bodě, kdy zaměstnavatel v souladu se zákonem vyžaduje, abyste ho předem požádali o schválení vedlejší výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti firmy – těžko můžete požádat předem, když dodatek podepíšete se zpětnou platností…

Nemusíte také podepisovat bod, o zasílání mzdy na Váš účet. Je to asi rozumné, ale zákoník práce jednoznačně ukládá, že mzda se vyplácí v pracovní době a na pracovišti. Je tedy jenom Vaše dobrá vůle, že to firmě usnadňujete a necháte si peníze posílat na účet. (v některých firmách dokonce vyplácejí za takovou dobrou vůli finanční kompenzaci – například 50 korun měsíčně)

V jednom z bodů se zavazujete, že budete dodržovat mimo jiné i stanovy společnosti a jiné vnitřní předpisy, s nimiž jste byli řádně seznámeni. To znamená – pokud jste nebyli seznámeni a zaměstnavatel to nemůže prokázat, nemusíte se jimi řídit… nebo můžete před podpisem dodatku vyžadovat, abyste s předpisy a stanovami byli seznámeni…

Kategorie inzertní poradce, vedoucí zaměstnanec, asistentka/řadový zaměstnanec mají v dodatku ujednání, že musí mlčet o důvěrných údajích týkajících se firmy i po skončení smlouvy – to znamená prakticky až do smrti (prý je podle právníků složité stanovit konkrétné dobu například v letech???)

Mlčenlivost se týká i záležitostí minulých, současných nebo perspektivních zákazníků či dodavatelů. V té souvislosti jsme upozornili na to, že není možné, aby byl redaktor nucen mlčet například o záležitostech zákazníků či dodavatelů. ( v nám předaném vzoru dodatku pro kategorii redaktor takové ustanovení není, domníváme se, že je to tak správně)

V té souvislosti personální ředitelka potvrdila, že by redaktoři neměli být omezováni v psaní o zákaznících či dodavatelích. Zároveň však uvedla konkrétní příklad takového omezování, který se ve firmě stal – jde o to, že v novinách se psalo o záležitostech kolem firmy, která a.s. MAFRA pronajímá pražský dům, v níž sídlí společnost. Podle paní Zachové se v té době jednalo o pronájmu a generální ředitel pan Bauer se obrátil s dotazem na tehdejšího šéfredaktora Šabatu, co v tom podniká. Podle Zachové pak Šabata upřesnil rámec, jak dál této firmě psát. I když to personální ředitelka vyjádřila poměrně opatrně, domníváme se, že ke každé firmě, byť byla v jakémkoliv vztahu k zaměstnavateli, je třeba přistupovat naprosto stejně, jako ke komukoliv jinému, o kom v novinách píšeme. Nikdo nemá právo na zvláštní zacházení!

Ještě k pracovní době:
Od 1.1. 2001 musí firma podle zákona vést evidenci pracovní doby všech zaměstnanců. Zatím se to bude dělat formou písemných výkazů vyplňovaných zaměstnancem, pokud by bylo potřeba pracovat přesčas, musí to schválit bezprostřední nadřízený a navíc ještě jeho nadřízený.
Problém je ten, že například v redakci ještě takový vykazování pracovní doby nefunguje. Upozorňuji, že zaměstnavatel po Vás nemůže žádat, abyste například nyní – koncem února – zpětně vyplnili výkaz pracovní doby za leden. Klidně můžete říct, že to neuděláte a nikdo Vám nic nemůže – pokud to uděláte, je to jenom Vaše dobrá vůle. (Když to neuděláte a zaměstnavatel nebude mít v případě kontroly úřadem práce – o kterou může požádat kdokoliv – k dispozici evidenci pracovní doby byť jediného zaměstnance, hrozí mu dost velká pokuta).

Firma chce do několika měsíců také zavést jakési elektronické „píchačky“. Pomocí karty nebo nějak podobně se pak bude evidovat docházka a z ní se pak bude vycházet při evidenci skutečné pracovní doby. Tyto dva údaje se totiž mohou lišit. Elektronická evidence bude fungovat v Praze, v regionech a v nových tiskárnách – v těch starých už se tento systém zavádět nebude.

Od vedení firmy jsme si vyžádali seznam všech dosavadních sociálních výhod, které firma poskytuje. Pročtěte si je prosím, a pokud budete mít nějaké připomínky, dejte vědět. Výbor odborové organizace si od vedení vyžádá ještě upřesnění – kolik peněz firma na jednotlivé dobrovolně poskytované výhody loni vynaložila a jaká jsou kritéria jejich poskytování.

Mějte se hezky a pokud máte náměty, připomínky či dotazy, ozvěte se

Jaroslav Čuřík
předseda OO a.s. MAFRA

Zápis z kolektivního vyjednávání odborů s vedením firmy 21. 5. 2001

Odbory zastupovali:
Jaroslav Čuřík, Miroslav Hubička, Marcela Jurková, Pavel Kejík

Vedení firmy zastupovali:
Roman Breitenfelner, Naděžda Špačková, Robert Čásenský

- zhruba do čtrnácti dnů nám vedení firmy podle slibu pana Breitenfelnera odpoví podle zákona o kolektivním vyjednávání na náš návrh kolektivní smlouvy, to znamená, že nám napíší výhrady k jednotlivým bodům, což dosud neudělali. Pak na jejich výhrady budeme reagovat.
Zatím pan Breitenfelner říkal, že si neumí představit, že by byla kolektivní smlouva uzavřena tak jak je navržena pro všechny části společnosti - to znamená tiskárny, obchodníky, inzerci, redakci.... V podstatě navrhoval, že by smluv mohlo být více. My jsme naopak trvali na tom, že vše lze vyřešit v rámci jedné smlouvy s případným upřesněním platnosti některých bodů pro jednotlivé části firmy. Vedení bude v právních otázkách kolem smlouvy zastupovat pan Bělina.

- pan Breitenfelner poprvé jasně a nahlas řekl to, co zatím nikdo z vedení firmy nevypustil z úst: "Musíme táhnout za jeden provaz," řekl ke vztahu vedení firmy a odborové organizace. Dodal, že kapitálem firmy jsou její pracovníci...

- v příštích týdnech by měla firma vybrat nástupce či nástupkyni bývalé personální ředitelky. Do té doby zastupuje paní Špačková. "Výměna personální ředitelky byla nutná," řekl k tomu pan Breitenfelner.

-panu Breitenfelnerovi nebylo zcela jasné, kolik odborových organizací ve firmě existuje. Vysvětlili jsme mu, že fakticky fungujeme pouze my. Odborová organizace v olomoucké tiskárně byla zrušena a část jejích členů přešla k nám a odbory v pražské tiskárně podle našich informací nefungují, i když formálně zřejmě ještě existují. Se zaměstnanci pražské tiskárny jednáme - chceme, aby se v případě zájmu stali našimi členy.

- delší dobu jsme diskutovali o firemních půjčkách zaměstnancům. Zástupci vedení se naprosto nelogicky snažili vinu za nynější nával žádostí svést na nás - protože jsme o možnosti získat půjčku informovali zaměstnance (poté, co nám sdělení o možnosti půjček oficiálně předala bývalá personální ředitelka). Zástupci vedení tvrdili, že půjčky vznikly jako výjimečné opatření před pár lety jako reakce na povodně, což jsme slyšeli poprvé - bývalá personální ředitelka nás takto neinformovala. Snažili jsme se zástupcům vedení vysvětlit, že nynější nárůst žádostí je způsoben jejich špatnou komunikací se zaměstnanci - především oni měli zaměstnance o té možnosti a způsobech poskytování půjčky informovat. Bohužel to neudělali.
Výsledek:
- vedení bude zaměstnance informovat a tom, jak to bude s půjčkami dál, za jakých podmínek je bude případně možné dále individuálně poskytovat. Každopádně už nyní lze říci, že půjčku rozhodně nedostanou všichni, kteří si o ni požádali.

- s vedením jsme hovořili o dalších jednotlivých problémech a následně jsem členům vyjednávací skupiny předali soupis problémů, které by se měly podle nás řešit - viz příloha.

- pan Čásenský na náš dotaz informoval, že do 14 dnů budou připraveny tabulky pracovních míst pro centrální redakci a následně pro regionální redakce. Upozornili jsme, že jde o opatření, které se týká většího počtu zaměstnanců a jako takové je třeba ho předem projednat s odbory. Pan Čásenský to akceptoval. (redakce byla předimenzována, v regionálních redakcích budou různé počty zaměstnanců podle podmínek konkrétního regionu - to jsou podle vedení redakce základní východiska nastávajících změn)

- požádali jsme o informaci, kdy firma zorganizuje volby do dozorčí rady (k 30. 4. rezignoval zástupce zaměstnanců Honza Lipold a podle platných stanov společnosti musí firma do 30 dnů zorganizovat volby, aby zaměstnanci mohli zvolit jiného zástupce do dozorčí rady). Ani jeden ze zástupců vedení firmy o problému prakticky nic nevěděl, jen řekli, že to řeší pan Bělina a že vše bude podle zákona. Požádali jsme, aby při konání voleb měl kandidát odborů stejné postavení jako ostatní kandidáti - například aby byli všichni rovnoprávně uvedeni na kandidátní listině. Podle vyjádření zástupců vedení by neměl být problém zajistit kandidátovi odborů rovnoprávné podmínky, ale zatím nevědí, jak budou volby zorganizovány. Pan Breitenfelner slíbil, že nás bude včas, ještě před konáním voleb, informovat.

- zaměstnanci jednotlivých složek společnosti mimo redakci dostali k platu podle informací vedení plošně přidáno 3%. Na náš dotaz, proč se tak nestalo v redakci, odpověděl pan Čásenský v tomto smyslu: redakce jako celek dostala balík 3%, ale přidávat se nebude plošně, ale individuálně podle toho, jak bude výkon konkrétního pracovníka ohodnocen- někdo tedy může dostat třeba i 6% nebo více, ale jiný zase nedostane nic.

- na naše upozornění, že v několika regionálních redakcích byli někteří zaměstnanci informováni, že už ve výplatě za duben budou mít přidáno a nedostali nic, reagoval opět pan Čásenský. Podle něho to způsobila zbrklost jednoho ze zaměstnanců redakce, zřejmě hlavního manažera. Ten to podle pana Čásenského prezentoval jako hotovou věc, která ale zatím není uzavřena. Kdy to bude, přesně nedokázal říci, ale rozhodně to podle něj nebudou měsíce...

- upozornili jsme, že podle platných mzdových směrnic firmy má teoreticky stejně kvalitní redaktor, který nastoupí za minimální tarifní plat v regionální redakci o 40% nižší plat, než jeho kolega, který nastoupí v centrální redakci. To považujeme za diskriminaci.
Vedení reagovalo tím, že ta směrnice se v praxi stejně nepoužívá a že platy v Praze jsou větší, jelikož jsou tam i větší výdaje a je tam jiný trh práce. Musím přiznat, že to vysvětlení pro nás nebylo uspokojující. Pan Čásenský se to však snažil změkčit tím, že ty rozdíly nejsou ve skutečnosti tak výrazné a že hlavní roli nehraje místo výkonu práce, ale její kvalita....

- informovali jsme se na zvýšení placení víkendových služeb - bývalá personální nám svého času tvrdila, že se o tom ve vedení firmy jedná. Paní Špačková o tom nic nevěděla, ala zjistí to.

- upozornili jsme na další problém, pracovní pohotovost například redaktorů a fotografů, která se nyní nijak neplatí. Vedení se uznání tohoto problému brání. Pan Čásenský to ale probere se zástupcem šéfredaktora Patrem Šimůnkem a navrhnou řešení.

-upozornili jsme, že se například v redakci neeviduje pracovní doba a přesčasy, tak jak to podle zákoníku práce má být. Vedení se to pokusí nějak vyřešit, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

- redakce je už zřejmě poslední částí firmy, kde nemají zaměstnanci podepsané dodatky smluv, aby byly v souladu se zákonem. Pan Čásenský řekl, že viníkem je on, má to na stole... Předtím, než to z toho stolu rozešle zaměstnancům, to s vedením redakce budeme konzultovat, protože opět jde o opatření týkající se většího počtu zaměstnanců.

- zatím není jasné, kdy bude rozhodnuto o intranetu, kde by bylo místo i pro odborářské stránky. V červnu už to asi kvůli náběhu výroby nových novin nebude.

- zeptali jsme se, zda chyby v Motynce, které stály firmu nejméně ten navíc vyplacený milion korun, nezasáhnou nějak i zaměstnance. Třeba tím, že peníze budou chybět jinde...
Podle zástupců vedení stála Motynka hodně peněz, ale zaměstnanců se prý ten binec nijak nedotkne, spíš těch, co ty chyby zavinili...

A to je v této chvíli vše

Jaroslav Čuřík,
předseda Odborové organizace a.s. MAFRA

Seznam některých bodů, jež je podle odborů třeba řešit (28. 5 2001)

 1. Odbory očekávají brzkou písemnou odpověď s výhradami k jednotlivým bodům návrhu kolektivní smlouvy, tak jak to stanovuje zákon.
  Slíbený termín: do 14 dnů od 21.5.

 2. Očekáváme, že nás bude vedení firmy či jednotlivých částí firmy předem informovat o všem, co se týká většího počtu zaměstanců, tak jak to stanoví zákoník práce. Očekáváme tedy, že budeme mít možnost se předem vyjádřit také k plánovaným organizačním změnám (tabulková místa) v centrální redakci i v regionálních redakcích.

 3. Očekáváme ještě před konáním voleb do dozorčí rady informaci o způsobu jejich organizace a požadujeme rovnoprávné postavení odborového kandidáta. Upozorňujeme, že podle stanov společnosti MAFRA a.s. podle článku 20 odstavec 4 musí být nový člen dozorčí rady za zaměstnance zvolen do 30 dnů od té doby, co odstoupil předcházející člen. Podle našich informací přitom odstoupil Jan Lipold k poslednímu dubnu. Nový člen by tedy měl být podle stanov zvolen do konce května. Pokud se tak nestane, rádi bychom věděli, proč nebyly dodrženy stanovy firmy.

 4. Urgujeme zaslání přesných pravidel pro poskytování všech sociálních výhod nad rámec zákona firmou, tak jak to slíbila paní Zachová. Zároveň chceme vědět, kolik peněz stály jednotlivé sociální výhody v minulém roce, kolik zaměstanců jich využilo a jaký je plánovaný rozpočet na tyto účely letos (také jednotlivě).

 5. Bylo by dobré, aby firma stanovila v brzké době další postup při poskytování půjček a seznámila s ním všechny zaměstnance.

 6. Firma by měla vyřešit evidenci pracovní doby a přesčasů, aby to bylo ve všech částech společnosti v souladu se zákoníkem práce.

 7. Zaměstnaci redakce by měli dostat dodatky pracovních smluv, aby se tyto smlouvy dostaly do souladu se zákoníkem práce.

 8. Navrhujeme zvýšení platby za víkendy v redakci. Tato změna by s námi měla být předem projednána, protože se týká většího počtu zaměstnanců.

 9. Je třeba vyřešit problém placení pracovní pohotovosti v redakci.

 10. Navrhujeme, aby byl zpracován nový mzdový řád firmy, který by nebyl diskriminační z pohledu místa pracoviště, a který by byl pro zaměstnace motivující.

 11. Navrhujeme poskytovat zaměstancům pracujícím ve svých bytech příspěvek na spotřebu energií a nájem.

 12. Byli bychom rádi informováni a tom, zda a kdy bude ve firmě instalován intranet. Pak bychom podle dohody z prvního jednání s vedením firmy (ještě s paní Zachovou) požadovali místo na této síti pro stránky odborové organizace.

Zapsal: Jaroslav Čuřík, předseda Odborové organizace a.s. MAFRA
Shrnutí výsledků jednání odborů s vedením firmy z 1. 6. 2001

1. Obě strany se dohodly, že Zápis z kolektivního vyjednávání odborů s vedením firmy z 21. 5. 2001 bude neprodleně sundán z nástěnek a místo něj bude vyvěšena níže uvedená informace. Stejnou informaci dostanou i všichni členové odborů. Zodpovídá: Jaroslav Čuřík, předseda odborů
Termín: nástěnka v pražské budově vedení firmy ihned, ostatní nástěnky neprodleně

2. Obě strany se dohodly, že z každého dalšího jednání odborů s vedením firmy bude zpracováno shrnutí výsledků odsouhlasené oběma stranami. Toto shrnutí je možné zveřejnit.

INFORMACE

Po vzájemné dohodě zástupců vedení firmy a odborové organizace byl Zápis z kolektivního vyjednávání odborů s vedením firmy z 21. 5. 2001 z této nástěnky odstraněn.
Důvodem je nesouhlas zástupců vedení firmy s obsahem a způsobem informování o průběhu tohoto jednání.

Jaroslav Čuřík
Předseda Odborové organizace a.s. MAFRA

Shrnutí výsledků jednání odborů s vedením firmy dne 4. 7. 2001

 1. Volby zástupce zaměstnanců do dozorčí rady se budou konat zhruba v polovině měsíce září. Tento termín je předběžný a bude upřesněn.

 2. Vedení firmy projednalo s odborovou organizací návrh volebního řádu pro volby zástupce zaměstnanců do dozorčí rady. Zástupci odborů neměli námitek proti tomu, aby představenstvo firmy upřesnilo bod pojednávající o využití e-mailové pošty pro volební kampaň kandidátů - tento bod bude buď zrušen nebo bude kampaň omezena.

 3. Zástupci vedení firmy oznámili, že 4. 6. 2001 odeslali poštou na adresu předsedy odborové organizace reakci na odborářský návrh kolektivní smlouvy. Odbory však tuto odpověď neobdržely. (Byla jim předána na konci jednání dne 4.7. 2001).

 4. V reakci na odborářský návrh kolektivní smlouvy připravilo vedení firmy svůj protinávrh. Ten do 4 týdnů projedná vedení společnosti MAFRA a.s. a poté bude odeslán odborové organizaci. Jednání pak bude dále pokračovat.

 5. Personální oddělení prověří případ redaktorky TVD, která upozornila na nedodržení zákoníku práce v oblasti pracovněprávních vztahů ze strany zaměstnavatele. Se způsobem vyřešení problému bude odborová organizace seznámena.

Zapsal:
Jaroslav Čuřík,
předseda Odborové organizace a.s. MAFRA

Shrnutí výsledků jednání odborů s vedením redakce dne 19. 7. 2001

 1. Vedení redakce pracuje na vytvoření tabulkových míst zaměstnanců v jednotlivých odděleních. Tyto tabulky budou dokončeny zhruba v polovině září 2001. Ještě před definitivním schválením je vedení redakce projedná s odbory.

 2. Vedení redakce počítá se snížením počtu dosavadních stálých externistů. Někteří z nich by se měli stát v budoucnu zaměstnanci. Celkově by měl být tento problém řešen příští rok - s penězi na externisty, kteří se stanou zaměstnanci, bude počítáno při tvorbě rozpočtu. Vedení redakce ale nepočítá s tím, že by stálí externisté zcela vymizeli.

 3. Odborová organizace upozornila, že stálí externisté nebyli pozváni na Letní slavnost MAFRA. Vedení redakce se pokusí zajistit nápravu.

 4. Vedení redakce zajistí do konce srpna prozkoumámí limitů na telefonní hovory pro okresní redaktory a jejich případnou úpravu. Předtím se vedení obrátí mailem na všechny okresní redaktory, aby v tomto směru zjistilo jejich připomínky.

 5. Vedení redakce se pokusí vyřešit problém s proplácením telefonních hovorů okresním redaktorům tak, že do konce srpna prověří možnost zřízení firemních telefonních linek v jejich bytech (které jsou zároveň pracovišti těchto redaktorů).

 6. Vedení redakce podpoří požadavek odborů na vyplácení příspěvku na provoz pracoviště v bytech okresních redaktorů. Proti vyplácení příspěvku principiálně nic nemá ani vedení firmy MAFRa a.s. O termínu první výplaty a výši příspěvků budou odbory ještě jednat s vedením firmy - vedení redakce navrhuje 500 Kč měsíčně, odbory 1 000 Kč měsíčně.

 7. Vedení redakce nepodpoří požadavek odborů na placení příplatku za pohotovost pro redaktory, kteří mají službu v mimopracovní době včetně víkendů. Jeden z důvodů je velká finanční náročnost a druhým principiální nesouhlas s takovým příplatkem.

 8. Vedení redakce rovněž nepodporuje požadavek odborů na zvýšení částky placené za víkendové služby.

Zapsal: Jaroslav Čuřík,
předseda Odborové organizace a.s. MAFRA

Informace pro členy odborů (25.7. 2001)

Vážení kolegové,
spolu s touto informací Vám zasílám i shrnutí výsledků vyjednávání odborů s vedením redakce, které se uskutečnilo 19. 7. 2001.

Jak si přečtete, ne všechno se nám podařilo prosadit. Nejméně jedna věc ale určitě stojí za zmínku i zde - prakticky nic už nebrání tomu, aby okresní redaktoři, případně další zaměstnanci, kteří pracují ve svých bytech, dostali příspěvek na provoz těchto firemních pracovišť. Teď budeme jenom upřesňovat, od kdy to bude a zda to bude 500 Kč měsíčně, jak navrhuje vedení redakce, nebo 1 000 Kč měsíčně, jak navrhují odbory (případně něco mezi tím).

Mohu Vám také sdělit, že vedení firmy na žádost odborů vyřešilo pracovněprávní problém dvou redaktorek TVD. Obě měly původně smlouvu na dobu určitou, ale firma jim zapomněla dát smlouvu novou. Obě však firma dál úkolovala, takže podle zákona se jim změnil pracovní poměr na dobu neurčitou. Firma to zcela uznala až po našem upozornění.

Firma také zrušila možnost poskytování půjček poté, co se o této možnosti díky odborům dověděla většina zaměstnanců. Pak bylo žádostí příliš mnoho a firma půjčky zrušila. Nemá tedy cenu posílat vedení společnosti další žádosti.

Jednali jsme s vedením firmy o volbách zástupce zaměstnanců do dozorčí rady. Volby budou pravděpodobně 17. až 19. září. Další informace poskytne všem zaměstnancům včas vedení firmy.

Výbor odborové organizace se rozhodl zřídit vlastní internetové stránky - jakousi virtuální nástěnku pro ty, kteří to mají ke skutečné nástěnce příliš daleko. Adresu stránky Vám sdělím v nejbližší době.

S pozdravem

Jaroslav Čuřík, předseda Odborové organizace a.s. MAFRA

11. září 2001

Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás informoval o některých nových věcech, které vyplynuly z jednání s vedením firmy dne 30. srpna 2001.

S odborovou organizací byly projednány některé organizační změny ve firmě MAFRA, a.s.

Především společnost prodala starou olomouckou tiskárnu firmě Vltava-Labe Press. K novému majiteli přešli i všichni zaměstnanci (50 lidí). Byli jsme ujištěni, že zaměstnanci přecházejí k nové firmě za naprosto stejných podmínek, jaké měli u firmy MAFRA, a.s. Podle zástupců vedení firmy se tiskaři nemusí bát o svá místa, protože objem výroby v tiskárně se bude nadále rozšiřovat.

Vedení s námi také projednalo propouštění sedmi zaměstnanců TVD kvůli snížení objemu dodávaných zpráv pro TV 3, která má problémy s hrazením pohledávek. Cílem vedení firmy je udržet TVD, ale nikoli se současným stavem zaměstnanců. Omezení se dotklo i sedmi externistů, kteří pro TVD pracovali.

Protože schůzka k projednávaným změnám byla svolána vedením firmy ze dne na den, upozornili jsme, že příště je třeba jednat s větším předstihem. Zároveň jsme vedení požádali, aby nám příště předem sdělovalo více informací k projednávaným tématům předem.

S pozdravem

Jaroslav Čuřík
předseda Odborové organizace a.s. MAFRA

15. 10. 2001

Vážení kolegové,

mám pro Vás několik aktuálních informací z činnosti výboru Odborové organizace a.s. MAFRA. Další důležité informace můžete získat také na www.sweb.cz/odbory. Tam se můžete zapojit i do internetové diskuse.

 1. Pokračujeme ve vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2002. V posledních týdnech se uskutečnily dvě schůzky odborářské vyjednávací skupiny se zástupci vedení firmy. Jednáme nyní na úrovni obou pracovních skupin o jednotlivých bodech návrhu kolektivní smlouvy tak, aby obě strany precizovaly svá stanoviska. Další jednání by se mělo uskutečnit ještě v říjnu. V této chvíli je jasné, že se shodujeme se zástupci vedení pouze v některých základních bodech. V první fázi jednání vedení odmítlo naše návrhy týkající se sociální a ekonomické oblasti – my jsme s jejich protinávrhem nesouhlasili a tak jsou tyto body zatím ještě otevřené. Jednání o kolektivní smlouvě by mělo být uzavřeno nejpozději do konce tohoto roku. (Pro zajímavost – zástupci vedení firmy byli překvapeni, když se dozvěděli, že máme od předchozí personální ředitelky k dispozici zásady odměňování zaměstnanců – tarifní systém. Podle zástupců vedení nic takového ve firmě MAFRA, a.s. neexistuje…)

 2. Odborová organizace pečlivě sleduje spor vedoucího pracovníka jedné z regionálních redakcí s vedením redakce – jde o to, že tento zaměstnanec vytýká vedení redakce některé chyby a naopak on byl tímto vedením upozorněn na své nedostatky (za což mu hrozí i výpověď). Výbor odborové organizace v tomto případě na základě žádosti zaměstnance sleduje, zda vedení redakce dodržuje v tomto sporu platné zákonné normy. Kvůli tomu se uskutečnily již dvě schůzky zástupce výboru odborů se šéfredaktorem MF DNES.

 3. Ve volbách zástupce zaměstnanců do dozorčí rady nezískal ani jeden z navržených kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech zaměstnanců, proto se koná ve dnech 22. až 24. 10. druhé kolo voleb. Pokud ani v tomto kole nikdo nezíská nadpoloviční většinu hlasů VŠECH zaměstnanců, vyhlásí představenstvo volby nové (ty se budou konat za stejných podmínek – to znamená, že ZVOLEN BUDE PODLE ZÁKONA ZASE POUZE TEN, KDO ZÍSKÁ NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINU HLASŮ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ).

S pozdravem

Jaroslav Čuřík,
předseda Odborové organizace a.s. MAFRA

11. 3. 2002

Vážení kolegové,


přestože jsme se Vám už dlouho neozvali, výbor Odborové organizace a.s. MAFRA nespí.

Jenom už minula ta zpočátku hektická doba, kdy bylo třeba rychle reagovat na některé informace, které přicházely z vedení firmy a nastala doba každodenní, tak trochu rutinní práce.

To nedůležitější, o co nám stále jde, je kolektivní smlouva. S vedením firmy jsme se už před časem dohodli na tom, že se budeme scházet k projednávání jednotlivých bodů této smlouvy každých čtrnáct dnů. Ne vždy se nám daří, aby to bylo přesně po čtrnácti dnech, ale přesto práce - i když pomalu - pokračuje.

Poslední jednání bylo 20. února, nyní byla odložená schůzka v pátek 15. března. Projednáváme odborářský návrh kolektivní smlouvy, který jsme Vám před časem rozeslali a je spolu s mnoha dalšími informacemi také na naší internetové stránce www.sweb.cz/odbory, s návrhem vedení. Některé věci jsou bez problémů, ale mnohem více je těch, u jejichž projednávání trávíme hodiny.

Zatím jsme se dostali k 10. článku - Závazky zaměstnavatele. Přestože zástupci vedení firmy a vedení redakce se původně stavěli vstřícně k návrhu, aby firma poskytovala finanční příspěvek zaměstnancům, kteří pracují ve svých bytech a mají tak například zvýšené výdaje za energie, při nynějším jednání ta vstřícnost jaksi vyprchala. Budeme však jednat dál.

Naším cílem je kolektivní smlouvu v dohledné době uzavřít s platností ještě pro tento rok. A stejnou snahu na jednáních deklarují i zástupci vedení firmy. Věříme, že se to podaří. Nečekejte však zázraky…

Ještě upřesnění:
 1. To, co na schůzkách se zástupci vedení firmy dojednáme, podléhá ještě schválení představenstva
 2. Kolektivní smlouva, kterou nyní dojednáme, bude východiskem i pro kolektivní smlouvy v dalších letech. A protože ta nynější smlouva bude ve firmě historicky první, musíme dojednávat každou drobnost, která dosud nebyla nijak upravena. I proto to tak dlouho trvá.
A jedna čistě odborářská věc:

Měli bychom udělat členskou schůzi. Napište nám, prosím, své názory - měla by podle vás být schůze co nejdříve, nebo až dojednáme s vedením kolektivní smlouvu?

A na závěr jeden drobný tip:

Víte, že zaměstnanec, který je vyslán služebně byť o pár ulic dál ve městě, kde působí, má nárok i na náhradu jízdného městské hromadné dopravy? (například v redakci se to proplácí na základě předložených jízdenek z drobného vydání.

Za výbor odborové organizace,
Jaroslav Čuřík, předseda

Zápis z jednání výboru OO a.s. MAFRA ze dne 13.5.2002

Přítomni:Jaroslav Čuřík
Miroslav Hubička
Marcela Jurková
Omluveni:Bohouš Špaček

 1. Vzájemná informace a diskuze o tom, jak probíhá kolektivní vyjednávání s vedením společnosti.

 2. J. Čuřík a M. Jurková informovali M. Hubičku, že vedoucí personálního útvaru pí. Špačková potvrdila záměr změn ve vyplácení provizí u pracovníků oddělení předplatného a inzerce. Nová pravidla nebyla jasně stanovena, před jejich zavedením přislíbila pí. Špačková jejich projednání s odbory.

 3. M.Jurková předložila zprávu o evidenci členů a hospodaření organizace za uplynulý rok. Při této příležitosti se přítomní členové výboru shodli, že je nutné členy, kteří za loňský rok nezaplatili příspěvek, jednotlivě upozornit. V případě, že tak neučiní, rozhodne členská schůze o jejich vyloučení.

 4. M. Jurková prověří možnost převedení bankovního účtu organizace na jiný peněžní účet v případě, že budou služby jiné banky levnější a podobně dostupné.

 5. Přítomní členové výboru se shodli na svolání členské schůze.

Zapsala: M. Jurková
16. 5. 2002

Informace o postupu kolektivního vyjednávání

Vážení kolegové,
se zástupci vedení firmy se stále scházíme zhruba každých čtrnáct dnů a projednáváme jednotlivé body kolektivní smlouvy. Poslední schůzka se konala 13. května 2002.

Zatím jsme se dostali k projednávání článku 18. Pracovní doba a doba odpočinku (podle číslování odborového návrhu kolektivní smlouvy, který je spolu s dalšími informacemi na www.sweb.cz/odbory, obsahuje smlouva celkem 37 článků – jsme tedy v polovině).

Některé projednávané články jsou oběma stranami schvalovány bez problémů, u jiných trávíme hodiny. Výjimečně dosud zůstávají rozporné i některé body v již projednaném textu. Jedná se například o navrhovaný závazek zaměstnavatele poskytovat finanční příspěvek zaměstnancům, kteří pracují ve svých bytech a mají tak například zvýšené výdaje za energie. Přestože zástupci vedení firmy a vedení redakce se původně stavěli k tomuto našemu návrhu vstřícně, při nynějším jednání ta vstřícnost jaksi vyprchala. Budeme však jednat dál.

Otevřený je dosud také text s návrhem na poskytování odstupného zaměstnancům, kteří dostanou výpověď z organizačních důvodů. Navrhujeme odstupné vyšší než stanoví zákon, zaměstnavatel se tomu ale brání s tím, že by to pro něj představovalo neúměrné výdaje.

Nyní projednáváme bod týkající se pracovní pohotovosti – náš poslední návrh je opět zvýšit zákonný nárok o několik procent průměrného hodinového výdělku (zákon stanoví 20% při pracovní pohotovosti na pracovišti a 10% mimo pracoviště).

Na podmínkách, které musí stanovení pracovní pohotovosti zaměstnavatelem splňovat, jsme se již prakticky shodli.

V praxi toto nařízení znamená, že když zaměstnavatel tyto podmínky nesplní (ředitel útvaru nenařídí pracovní pohotovost – jde o čas mimo pracovní dobu – písemně, neurčí její místo, datum a čas), nejedná se o pracovní pohotovost a zaměstnanec tak není povinen být zaměstnavateli k dispozici, například nemusí být k dostižení na pevném či mobilním telefonu (pokud mu přesto k dispozici je, jde pouze o dobrou vůli zaměstnance - ale tu mu nikdo nemůže přikazovat).

Naším cílem je kolektivní smlouvu v dohledné době uzavřít. A stejnou snahu na jednáních deklarují i zástupci vedení firmy. Věříme, že se to podaří.

Ještě upřesnění:
 1. To, co na schůzkách se zástupci vedení firmy dojednáme, podléhá ještě schválení představenstva
 2. Kolektivní smlouva, kterou nyní dojednáme, bude východiskem i pro kolektivní smlouvy v dalších letech. A protože ta nynější smlouva bude ve firmě historicky první, musíme dojednávat každou drobnost, která dosud nebyla nijak upravena. I proto to tak dlouho trvá.
Za výbor odborové organizace
Jaroslav Čuřík, předseda

16. 5. 2002

Další informace členům odborů

Za výbor Odborové organizace a.s. MAFRA
Jaroslav Čuřík, předseda