V Praze dne 25. ledna 2001
Vážený pan
Jaroslav Čuřík
předseda odborové organizace
Česká 19/21
Brno
602 00Vážený pane Čuříku,

z pověření generálního ředitele naší společnosti, pana Clemense Bauera, reaguji na Vaše dopisy z 10. listopadu a 21. prosince 2000. Prosím o pochopení, že Vám odpovídám až dnes.

Ve Vašem dopise jste vyslovil celou řadu otázek, o kterých jsme ochotni diskutovat s našimi zaměstnanci. Rovněž se permanentně snažíme diskutovat s našimi manažery na všech úrovních a všemi našimi zaměstnanci o problémech, které opakovaně vznikají přiměřeně charakteru dynamicky rostoucího podniku, a snažíme se hledat řešení. Jsme ochotni hovořit o takovýchto problémech také se zástupci odborů a jsme Vám, stejně tak jako všem zaměstnancům, vděčni za návrhy k pozitivnímu dalšímu rozvoji naší společnosti.

Aniž bych již dnes zacházela do detailů Vašeho dopisu, chtěla bych ovšem z pověření vedení podniku konstatovat, že společnost MAFRA poskytuje již nyní četné a významné sociální výhody na dobrovolném základě, které nejsou zákonem předepsány. Bohužel musím konstatovat, že ani v podnikové organizaci, která má sociální cítění, není možné splnit všechna přání. Jestliže bychom ale měli dospět k poznání, že by se naši zaměstnanci chtěli raději rozhodnout pro jiné sociální výhody jakožto náhradu za sociální výhody v současnosti poskytované, jsme jakožto představitelé zaměstnavatele ochotni o tom uvažovat a také hovořit.

Konstatuji rovněž, že jsme si vědomi práv odborové organizace na diskusi, informace, projednání, spolurozhodování a zákonem danou kontrolu práv a povinností zaměstnavatele, které s tímto souvisí. Určitě není třeba zvláště zdůrazňovat, že plně respektujeme a i nadále chceme respektovat rámec daný zákonnými ustanoveními.

V příštích dnech Vám oznámím rozhodnutí vedení společnosti týkající se složení týmu, který bude v diskusi s Vámi zastupovat stranu zaměstnavatele. Současně Vám navrhneme možné termíny setkání, během něhož bychom s Vámi diskutovali o tématech, která jste otevřel ve svých dopisech. Pouze upřímnou identifikací našich zaměstnanců s cíli podniku a radostí našich zaměstnanců z dobré spolupráce dosáhneme našich společných cílů, které mají posloužit také k zajištění našich pracovních míst.

Pane Čuříku, těšíme se na otevřenou a konstruktivní spolupráci a diskusi jak s Vámi, tak se všemi našimi zaměstnanci.

S přátelským pozdravem

Lenka Zachová
personální ředitelka MAFRA, a. s.
V Praze 7. 3. 2001
Vážený pan
Jaroslav Čuřík,
předseda odborové organizace
MAFRA, a. s.
Česká 19/21, 602 00 Brno


Vážený pane Čuříku,

dovolte mi, abych reagovala na Váš dopis z 2. března 2001.

 1. Přijímám Vaši kritiku na mou adresu k případu výpovědi paní xxx (jména pod tímto označením byla kvůli ochraně osobních údajů vymazána) dle § 46 odst. 1 písem. c) a jejího stažení, za které nesu zodpovědnost. Na základě podrobné analýzy okolností případu jsem přijala s okamžitou platností taková opatření, že se další takové selhání v budoucnu již nikdy nemůže zopakovat. Mně osobně se poprvé v kariéře přihodilo, že jsem podepsala výpověď v případě, u něhož platí zákaz výpovědi, velmi toho upřímně lituji. Považovala jsem za poctivé chybu přiznat a výpověď stáhnout. Všichni zaměstnanci personálního útvaru jsou si vědomi, že výpověď není faktura, která by se stornovala a nahradila jinou, o to více nás lidsky i profesionálně mrzí, co se přihodilo. Z této chyby jsme se dostatečně poučili.

 2. Žádné výpovědi ani okamžitá zrušení pracovního poměru připravená k předání neopustí ve všech budoucích případech personální útvar, dokud nebudou předem projednány s Vámi nebo s jiným zástupcem odborového orgánu.

 3. Paní xyx převzala výpověď z organizačních důvodů dne 21. 11. 2000, účinně jsme jí pomáhali při hledání nového místa a máme upřímnou radost, že naše úsilí přineslo ovoce – podařilo se nám, že paní xyx nastoupila 1. března 2001 k jinému zaměstnavateli, takže nebyla ani jediný den nezaměstnaná. Do budoucna platí bod 2.

 4. S paní xxxx byla původně uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru, jelikož uvažovala o odchodu do předčasného důchodu. Paní xxxx nás po návštěvě místního úřadu práce požádala, zda by mohla dostat výpověď z organizačních důvodů. Jelikož se v Plzni zřizuje servis centrum a související opatření směřují k zefektivnění organizace práce, rozhodli jsme se 15. 12. 2000 paní xxxx vyhovět. Do budoucna platí bod 2. stejně jako v případě pana xzx z MF DNES – Praha.

 5. Skutečně jsme nevěděli, že v některých regionálních redakcích se neposkytují zaměstnancům stravenky za směnu odpracovanou v sobotu nebo v neděli. Personální útvar totiž dostává z jednotlivých útvarů pouze jmenný seznam organizační jednotky jakožto podklad pro srážku ze mzdy za tzv. skutečně spotřebované stravenky, takže vidí pouze počty stravenek. Výpočet provádí příslušná sekretářka, která byla při převzetí agendy náležitě proškolena, jak má postupovat, a která převzala hmotnou odpovědnost za stravenky. V příloze Vám zasílám přehled zásad, které vedení redakce na pravidelné poradě se sekretářkami znovu probralo, momentálně probíhá v redakcích přezkoumání, zda neexistují případy, kdy by sekretářky „přidělovaly“ stravenky za dny náhradního volna, tzn. zda pravidlo „nepřevrátily“ a dohledání dodatečných rozdílů, náprava cestou poskytnutí chybějících stravenek zpětně k 1. 1. 2001 proběhne nejpozději při objednávání stravenek 15. března 2001, kdy se objednávají stravenky na další měsíc, zároveň jsem se dozvěděla od paní sss, že v některých odděleních redakce se podařilo chybějící stravenky doobjednat již v rámci objednávky 15. února 2001.

 6. Ráda bych Vás požádala o upřesnění, které konkrétní životopisy a v jakých konkrétních obdobích se podle Vašich informací ztratily v personálním útvaru. Při naší schůzce 9. února 2001 jste se zmínil o svém životopise, který jste zasílal prostřednictvím sekretářky regionální redakce, avšak nevěděl jste, komu byla zásilka adresována. Tento konkrétní případ jsem prověřovala u pracovnice, která má v personálním útvaru na starosti zaměstnance redakce. Od ní jsem se dozvěděla, že jsme od Vás poprvé obdrželi životopis 9. 2. 2001, kdy jste mi ho osobně předal. Přímo od zaměstnanců redakce jsme žádali životopisy až od ledna 2001, dříve jsme požadovali a dostávali životopisy pouze prostřednictvím sekretariátu vedení redakce. Mohu Vás ubezpečit, že veškeré životopisy zaměstnanců, které obdržíme, putují neprodleně do osobní složky zaměstnance, životopisy uchazečů o zaměstnání se zakládají do složek pro příslušné pozice, žádný životopis se neztratí, při běžných operativních činnostech se pracuje s kopiemi životopisů.

 7. Zaměstnancům, kteří dosud dohody o dodatcích nepodepsali jsem zaslala vysvětlující dopis v pondělí 5. 3. 2001.
Se srdečným pozdravem

Lenka Zachová
personální ředitelka

Příloha: Pravidla při poskytování stravenek
V Praze dne 15. března 2001
Vážený pan
Jaroslav Čuřík
předseda odborové organizace
MAFRA, a.s.
Česká 19/21
Brno
602 00

Vážený pane Čuříku,

navazuji tímto na náš pondělní telefonický rozhovor a současně reaguji na Váš dopis z 8. března 2001.
Děkuji Vám, že jste rychle zareagoval na mou žádost neumísťovat na naší nástěnku informace, které jsem Vám poskytla jakožto odborovému orgánu a se kterými musí být nakládáno ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potěšilo mne, že jste zařídil stažení těchto informací z nástěnek, a věřím, že se v budoucnu nebude opakovat situace, kdy by některý člen výboru odborové organizace vyvěsil na informační nástěnku osobní údaje našich zaměstnanců, aniž by předem získal k tomuto činu jejich písemný souhlas.
Vážený pane Čuříku, v souladu s naší pondělní telefonickou dohodou jsem včera v 15h projednala s panem Hubičkou, místopředsedou Vaší odborové organizace, přechod na nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v oddělení elektronického zpracování obrazu v útvaru inzerce na období od 2. 4. 2001 do 31. 12. 2001 včetně, zároveň jsem panu Hubičkovi přidala rozvrh pracovních směn stanovené týdenní pracovní doby této organizační jednotky, který zpracoval a předem se svými podřízenými zaměstnanci projednal pan xxx (jméno vymazáno kvůli ochraně osobních údajů. Platí i pro ostatní jména v následujícím textu). Dnes jsme vypracovali návrh dohod o dodatku k pracovní smlouvě zaměstnanců, kterých se nerovnoměrné rozvržení pracovní doby týká, uzavření této dohody bude představovat písemný souhlas zaměstnanců s tímto opatřením. Jakmile budou dohody podepsány, budu Vás informovat. Pan Hubička mi přislíbil, že oficiální stanovisko Vaší odborové organizace obdržíme do pátku 16. března 2001. Pane Čuříku, budete-li mít k tomuto opatření dotazy, nerozpakujte se obrátit na mne, ráda Vám je zodpovím. Jsem přesvědčena, že v této záležitosti dosáhneme shody.

Ve svém dopise z 8. března 2001 uvádíte, že nynější sekretářka brněnské redakce nebyla proškolena, jak má postupovat při objednávání a vydávání stravenek, proto jsem tento případ prověřila. Zjistila jsem, že xxx nastoupila do brněnské redakce 1. 3. 1999 na pozici asistentky regionální redakce (tato pozice byla 1. 1. 2000 přejmenována na „sekretářka“). V rámci zácviku byla v období 1. 3. - 5. 3. 1999 proškolena xyz ve všech agendách, které v rámci své zodpovědnosti přebírala. Xyz ukončila svůj pracovní poměr v naší společnosti sice 5. 3. 1999, avšak dále spolupracovala s vedením redakce na základě dohody o poskytování služeb až do listopadu 1999, během celého tohoto období byla v pravidelném kontaktu se všemi asistentkami/sekretářkami regionální redakce, třebaže působila v Praze, většina sekretářek/asistentek včetně xxx se na ni dále obracela s dotazy, a to včetně dotazů na postup při objednávání, poskytování a evidování stravenek. Paní xxx podepsala dne 1. 3. 2000 dohodu o hmotné odpovědnosti za ceniny – stravovací kupóny, v bodě 4. této dohody obě strany prohlašují, že v den podepsání dohody o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování není závad, jež by zabraňovaly zaměstnanci v řádném plnění pracovních úkolů a povinností, které jsou s ním v přímé souvislosti. V bodě 5. této dohody se pak zaměstnanec zavazuje k povinnosti oznámit svému nadřízenému, zjistí-li, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, popř. odstranit sám překážky, může-li tak učinit.
Mám zkušenost, že před podpisem této dohody o hmotné zodpovědnosti se sekretářky většinou velmi podrobně vyptávají na všechny drobné nejasnosti, než se rozhodnou tuto dohodu podepsat. Předpokládám, že paní xxx není výjimkou a že si důkladně promyslela všechny souvislosti dříve, než dohodu podepsala. Pro úplnost dodávám, že zzz 16. února 2001 v 10:02h rozeslala všem sekretářkám regionálních redakcí včetně xxx interní memo týkající se přidělování stravenek za práci o víkendu, aby mohlo dojít k nápravě za dodatečně zjištěné rozdíly k 1. 1. 2001, součást tohoto mema tvořilo zopakování pravidel pro poskytování stravenek, kopii obdrželi vedoucí regionálních redakcí.

Pokud jde o konkrétní případy údajných ztrát na personálním útvaru: Všechny Vámi jmenované případy postupně přezkoumávám. V případě Vašeho životopisu a životopisu paní Marcely Jurkové jsem se obrátila na naši podatelnu, aby nám zásilky vyhledala v doručené poště. Jelikož do 1. 7. 1998 evidovala podatelna doručené listovní zásilky pouze dle podacího čísla, ráda bych Vás požádala o sdělení podacího čísla, pod kterým byla listovní zásilka podána. V případě Vašeho životopisu bych Vás chtěla požádat, zda byste v knize odeslané pošty mohl zjistit datum, kdy konkrétně sekretářka brněnské redakce životopisy odesílala.
V případě www a ccc nebyly dokumenty předávané zaměstnancem zaměstnavateli vyžádány znovu z důvodu ztráty, nýbrž v souvislosti s pracovní neschopností personalistky, která danou personální agendu v té době spravovala. V osobní složce výše jmenovaných zaměstnanců se nacházejí veškeré dokumenty dvojmo, např. pan www vyplnil první osobní dotazník 13. 9. 2000 a druhý dotazník 6. 11. 2000, pan ccc vyplnil první osobní dotazník 11. 9. 2000 a druhý dotazník 7. 11. 2000. Nástup obou zaměstnanců byl schválen na příslušných formulářích a oba pánové nastoupili do hlavního pracovního poměru 1. 10. 2000, jejich osobní složky ležely uzamčeny v psacím stole personalistky po dobu její pracovní neschopnosti, ta se během nemoci na své pracoviště nedostavila, jiná personalistka požádala proto pana www a pana ccc, aby jim mohla vystavit pracovní smlouvu a platový výměr, o znovuvyplnění dokumentů, přístup k původním dokumentům jsme získali až 4. 12. 2000, kdy byla personalistka uznána práce schopnou, v tento den rovněž došlo k rozvázání jejího pracovního poměru dohodou a k vypracování předávacího protokolu. Záležitost externích spolupracovníků vvv a jjj nadále prověřuji, jakmile dospěji k závěru, budu Vás o zjištění informovat.

Potvrzuji tímto svůj slib, který jsem Vám dala během našeho pondělního telefonického rozhovoru: ke všem sociálním výhodám, které naše společnost poskytuje, Vám sepíšeme pravidla, podle nichž se poskytují, dále vyčíslíme, kolik každá výhoda zaměstnavatele v roce 2000 stála, a připojíme, kolik zaměstnanců ji využilo. Skutečnost porovnáme s plánem na rok 2000. Abychom vyhověli Vašemu požadavku, musíme Vám vypracovat analýzu ušitou na míru, struktura Vašeho požadavku se neshoduje se strukturou našeho měsíčního vyhodnocování, proto budeme potřebovat více času než v případě poskytnutí standardních sestav. Specialista personálního výkaznictví na tomto rozboru již začal pracovat, předpokládám tudíž, že začátkem příštího týdne Vám budeme moci poskytnout první část přehledu, který požadujete.
Zároveň bych Vás ráda ubezpečila, že Vás seznámím se sociálním rozpočtem na letošek, jakmile obdržím plán schválený pro rok 2001, s plánem na rok 2001 rovněž souvisí případné zvýšení příplatků za víkendové služby, na které se ve svém dopisu dotazujete.
Co se týká poskytování zákonného příplatku za práci ve svátek, vyplácí se tento příplatek na základě písemného podkladu schváleného a zaslaného vedením příslušného útvaru do mzdové účtárny, toto pravidlo platí pro všechny útvary bez rozdílu. Dále jsme pokročili v zasílání vysvětlujících dopisů – dnešní poštou jsme rozeslali text návrhu dohody o dodatku k pracovní smlouvě spolu s vysvětlujícím dopisem všem sekretářkám v redakci, v rozesílání budeme pokračovat postupně podle profesí.

Závěrem bych s Vámi v souladu s naší dohodou chtěla projednat organizační změnu za účelem zvýšení efektivnosti práce v jihočeském regionálním zastoupení útvaru inzerce. Od 1. 4. 2001 bude provedena změna organizační struktury inzertního útvaru v Českých Budějovicích a bude změněno vnitřní rozdělení regionu mezi inzertní poradce, což znamená, že budou nově definována tzv. obchodní teritoria jednotlivých inzertních poradců regionu. Pracovní místo inzertního poradce žžž bude zrušeno z důvodu poměrně velké vzdálenosti místa výkonu práce od Českých Budějovic (62km), která by byla hlavní překážkou efektivity pro nově zaváděný systém práce, jež klade důraz na trh okresu České Budějovice. Zároveň bude k 1. 4. 2001 zřízeno pracovní místo inzertního poradce s místem výkonu práce v Českých Budějovicích. Pan žžž je od 18. 12. 2000 dosud v pracovní neschopnosti, jeden rok jeho podpůrčí doby končí 29. 9. 2001. Vzhledem ke zdravotnímu stavu pana žžž se snažíme nalézt řešení vyhovující jak naší společnosti, tak i panu žžž. Pan žžž byl již 4. prosince 2000 na schůzce v Českých Budějovicích seznámen se záměrem vedení útvaru inzerce zvýšit efektivnost práce v jihočeském regionu. Jsme s ním v pravidelném kontaktu a účinně mu hledáme další uplatnění. S provedením organizační změny nemůžeme však otálet. V případě nadbytečnosti pana žžž budeme postupovat v souladu se zákonem.
Budete-li mít k této organizační změně dotazy, neváhejte a obraťte se na mne.

Srdečně zdraví a na další spolupráci se těší

Lenka Zachová

Vyjádření k připomínkám odborové organizace MAFRA, a.s., týkajících se dodatků k pracovním smlouvám:

 1. Ustanovení bodu 1. dodatku nemění stav oproti předchozímu období. Zákoník práce ale požaduje uvést roční limit (150 hod.). Protože přesčasovou může nařídit pouze oprávněný vedoucí pracovník, je současně jeho povinností vést si o tom záznamy a tím i sledovat počet nařízených hodin práce přesčas.

 2. Podnikové dokumenty jsou uloženy na právním oddělení. V případě zájmu lze sjednat nahlédnutí, případně seznámení se s nimi.

 3. Ustanovení o vysílání na pracovní cesty pokládáme za dostačující.

 4. Pokud se týká bodu 6. dodatku, MAFRA, a.s. jako zaměstnavatel chce být informována o případné vedlejší výdělečné činnosti zaměstnance neboť se může stát, že tato jeho vedlejší činnost negativně ovlivní pracovní výkon.

 5. Zaměstnancům bylo prostřednictvím jejich vedoucích podáno vysvětlení k některým bodům dodatku, a to dne 13.8. t.r. Pro informaci Vám znění posílám.

 6. V personálním útvaru bylo minulý týden přijato opatření k zabezpečení idektifikaci osob, které podepsaly pracovní smlouvy a platové výměry.

Praha 17.8.2001
V Praze dne 7.11.2001
Vážený pane Čuříku,

obracíme se na vás v souvislosti s uveřejňováním informací týkajících se společnosti MAFRA, a.s. na Vaší internetové stránce sweb.cz/odbory. V minulých dnech jsme prověřovali obsah dokumentů a informací, které na této své veřejně přístupné stránce uveřejňujete a dospěli jsme k závěru, že touto svojí činností porušujete jak obvyklé standardy vztahů mezi seriozními partnery, tak právní řád České republiky.

Předně bychom chtěli zdůraznit, že respektujeme právo odborové organizace na informace a také právo odborové organizace informovat v rámci platných právních předpisů jak své členy, tak ostatní zaměstnance. K tomuto účelu má Vaše odborová organizace vyhrazeno místo na nástěnkách na jednotlivých pracovištích, které také využívá.

Na druhé straně musíme kategoricky odmítnout uveřejňování často citlivých vnitřních informací naší společnosti na veřejně přístupné internetové stránce, kde se je mohou dozvědět nejen naši zaměstnanci, ale také konkurenční podniky. Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že některé z Vámi uveřejněných informací představují obchodní tajemství společnosti MAFRA, a.s. Za předmět obchodního tajemství považujeme zejména údaje o změnách v počtu zaměstnanců, o výdajích na sportovní hry, na nadstandardní výhody pro zaměstnance apod. Obchodní tajemství je přitom chráněno ustanoveními § 17 a § 51 a násl. Obchodního zákoníku a § 149 Trestního zákona.

Také zveřejnění našeho návrhu kolektivní smlouvy jakož i ostatních průběžných výsledků jednání nepovažujeme za vhodné. Takové jednání je nutno považovat za porušení důvěry a proto je nemůžeme akceptovat. V našich rozhovorech byl vícekrát zdůrazněn význam, který přikládáme vytvoření vzájemné oboustranné důvěry. V žádném případě proto nemůžeme akceptovat tu skutečnost, že jsou průběžné výsledky jednání rozšiřovány na World-Wide-Web. Až do vyřešení této situace jsme proto nuceni jednání o kolektivní smlouvě přerušit.

Zveřejnění jak výše uvedených, tak také dalších důvěrných vnitřních informací naší společnosti (např. korespondence vedení společnosti, která je určena pouze odborové organizaci a nemůže být zveřejňována) pak považujeme také za porušení ustanovení § 25c odst. 6 Zákoníku práce, podle něhož jste jakožto členové příslušného odborového orgánu povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jste se dozvěděli při výkonu své funkce, pokud by porušením mlčenlivosti mohlo dojít k prozrazení utajovaných skutečností nebo porušení oprávněných zájmů zaměstnavatele. Tato povinnost mlčenlivosti je nadřazena povinnosti informovat ostatní zaměstnance podle ustanovení § 25c odst. 3 Zákoníku práce. Vedle toho jednoznačně vyplývá ze znění tohoto ustanovení, že k informování zaměstnanců má docházet na pracovišti, což Vám vedení společnosti zajišťuje možností používat nástěnky.

Opětovně zdůrazňujeme, že jakékoliv informování zaměstnanců takovým způsobem, který umožňuje, aby poskytované informace byly přístupné i třetím osobám, je nutno posuzovat jako protizákonné jednání, které je v rozporu jak s Obchodním zákoníkem, tak Zákoníkem práce. Vždy je také nutno posoudit, zda uveřejnění dané informace či seznámení ostatních zaměstnanců s touto informací není v rozporu se zájmy zaměstnavatele. Pro příště Vám budeme nuceni u všech Vám předaných informací zároveň sdělovat, zda je považujeme za důvěrné či nikoliv.

Tento postup považujeme za vážné porušení naší spolupráce, která má být postavena na bázi důvěry. Zveřejňováním těchto údajů škodíte nejen zájmům společnosti, ale také zaměstnancům. Trváme na tom, aby veškeré informace týkající se společnosti MAFRA, a.s. byly z Vaší internetové stránky bezodkladně odstraněny. V opačném případě budeme nuceni proti Vaší organizaci a osobám, které se na přípravě této stránky podílely, postupovat v rámci zákonných prostředků daných českým právním řádem.

Tímto Vás žádáme o zaslání písemného stanoviska k výše zmíněné věci v co nejkratší době.

S pozdravem

Roman Breitenfelner
prokurista
MAFRA, a.s.

Vladan Rámiš
právník
MAFRA, a.s.
Odpověď

4.12.2001
pan Jaroslav Čuřík
Odborová organizace, a.s. MAFRA

Věc: Váš dopis z 28.11.2001

Vážený pane Čuříku,
Vážená paní Jurková,
Vážený pane Hubičko,

děkujeme Vám za Vaši odpověď ze dne 28.11.2001 k tematice Vašich internetových stránek.

Vaše odpověď je pro nás, jak jistě pochopíte, neuspokojivá. Je nám líto, ale musíme i nadále trvat na tom, aby byl obsah stránek, který podle našeho názoru obsahuje důvěrné informace společnosti MAFRA, a.s., v krátké době odstraněn, abychom poté mohli navázat na naši dosavadní spolupráci. Důrazně se však ohrazujeme proti Vašemu tvrzení, že se z naší strany jedná o zbytečné a především neseriózní obstrukce.

Chtěli bychom Vás ujistit, že nemáme zájem na vyostření vztahů s Odborovou organizací a.s. Mafra, jak to formulujete ve svém dopise. Ani z Vašeho dopisu ovšem nelze vyčíst ochotu k dalšímu jednání.

Abychom se v našich rozhovorech posunuli kupředu, projevil pan profesor Bělina ochotu vystupovat v roli externího prostředníka pro jednání s Vámi a ostatními zástupci Odborové organizace, na kterém by bylo možné prodiskutovat vzájemná odlišná stanoviska a pokud možno se dopracovat k nějakému řešení. Pan profesor Bělina se s Vámi v krátké době spojí ohledně výše zmíněného setkání.

S pozdravem

Roman Breitenfelner
prokurista, MAFRA, a.s.

V Praze dne 20.8.2002
Vážený pane Čuříku,

děkuji Vám za Váš e-mail ze dne 16.8. a Váš zájem o naše zaměstnance. Představenstvo spolu s vedením společnosti se rozhodly, stejně jako při povodních v roce 1997, poskytnout povodněmi postiženým spolupracovníkům půjčku v zatím blíže neurčené výši.

Personální oddělení zjišťuje v součinnosti s jednotlivými odděleními počet postižených a rozsah škod. Po krátkém přezkoumání budou pak finanční prostředky bez průtahů a nebyrokraticky poskytnuty příslušným osobám.

O konečné výši půjčky a o dalším postupu Vás budeme co možná nejdříve informovat. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Pokud byste měl čas na setkání, jsem Vám tento pátek, tj. 23.8., k dispozici. Je samozřejmě také možné spojit se telefonicky.

S přátelským pozdravem

Roman Breitenfelner