Postavení a působnost dozorčí rady

 

(1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

(2) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činností společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu správními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

(3) Dozorčí radě přísluší zejména:

a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,

b) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,

c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,

d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy.

(4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a usneseními valné hromady.

(5) Dozorčí rada je dále příslušná k předchozímu schválení těchto rozhodnutí představenstva:

a) nabývání a zcizování nemovitostí,

b) pronájem a nájem nemovitostí na dobu přesahující 10 let,

c) převod podniku nebo jeho části,

d) poskytování úvěrů (půjček) z finančních prostředků společnosti, pokud přesahují celkem za rok 25.000.000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých)

(6) Dozorčí rada se předběžně vyjadřuje k tomuto rozhodnutí představenstva, aniž by tímto představenstvo zavazovala:

- nabývání a zcizování účastní na jiných společnostech či jiných právnických osobách nebo založení nových společností či jiných právnických osobZpět