Seznam podnikových směrnic a. s. MAFRA

Finanční útvar

Směrnice pro oběh dokladů v a. s. MAFRA
Určeno pro: všechny útvary

VNITŘNÍ POKYN Č. 19/00/9300
pro vedení příjmové pokladny za prodej novin a propagačních předmětů
Určeno pro: obchodní, inzertní, finanční, personální útvar

VNITŘNÍ POKYN Č. 18/00/9300
pro účtování výdajů příp. příjmů spojených se zkušebním provozem nově pořizovaných tiskáren
Určeno pro: finanční útvar, personální útvar, tiskárny, útvar nákupu a správy

VNITŘNÍ POKYN Č. 1700//9300
pro vedení příjmové pokladny agentury TVD
Určeno pro: TVD, finanční útvar, personální útvar

VNITŘNÍ POKYN Č. 16/00/9300
pro oblast vystavených dobropisů
Určeno pro: všechny útvary společnosti

VNITŘNÍ POKYN Č. 15/99/9300
pro tvorbu, čerpání a účtování zákonných rezerv na opravy hmotného majetku
Určeno pro: finanční útvar, tiskárny, útvar nákupu a správy

VNITŘNÍ POKYN č. 13/98/9300
pro oblast domácích faxových a telefonních přístrojů
Určeno pro: všechny útvary

VNITŘNÍ POKYN č. 12/98/9300
pro zpracování měsíční účetní závěrky a ekonomických výstupů
Určeno pro: všechny útvary

VNITŘNÍ POKYN č. 11/98/9300
pro zacházení s finanční hotovostí v pokladnách na příjmu inzerce
Určeno pro: oblast Prahy a všechny regiony, kde se vede pokladna inzerce

VNITŘNÍ POKYN č. 10/98/9300
pro vyúčtování záloh na drobná vydání a vyúčtování šeků
Určeno : všem útvarům

VNITŘNÍ POKYN č. 8/98/9300
pro uveřejňování inzerce v oblasti zaplňování tzv. „bílých“ novinových stran
Určeno pro: útvar inzerce, redakce, úsek tiskáren, finanční útvar

DODATEK Č. 1K VNITŘNÍMU POKYNU Č. 8/98/9300
pro uveřejňování inzerce v oblasti zaplňování tzv. „bílých“ novinových stran

VNITŘNÍ POKYN č. 7/98/9300
pro realizaci testu automobilů pro přílohu deníku MFD - TEST DNES
Určeno pro : redakci, finanční útvar , útvar nákupu a správy majetku, personální útvar

VNITŘNÍ POKYN č. 6/98/9300
pro realizaci testování spotřebního zboží pro přílohu deníku MFD - TEST DNES
Určeno: redakce, útvar nákupu a správy majetku, personální útvar, finanční útvar

VNITŘNÍ POKYN č. 5/98/9300
pro vedení příjmové pokladny archivu RIO
Určeno pro : redakci - archív RIO, personální útvar, finanční útvar

VNITŘNÍ POKYN č. 4/98/9300
pro informaci o pojištění a pro postup v případě pojistné události
Určeno pro: všechny zaměstnance podniku.

VNITŘNÍ POKYN č. 3/98/9300
pro oblast majetku
Určeno pro : všechny útvary

VNITŘNÍ POKYN č. 2/98/9300
pro oceňovací metody vedení účetnictví v a.s. MAFRA
Určeno pro : všechny účtárny, sklady, útvar nákupu a správy majetku

Neočíslované
VNITŘNÍ POKYN
pro provedení řádné inventarizace zásob a majetku (mimo předmětů výpočetní techniky) v a. s. MAFRA v r. 2000. (k 31.12.2000)
Určeno pro : všechny útvary

VNITŘNÍ POKYN
pro vypracování roční účetní závěrky za rok 2000 v MAFRA, a. s.
Určeno pro : všechny útvary

Vedení

VNITŘNÍ POKYN Č. 1/00/9100
k realizaci některých změn v obchodním zákoníku
Určeno pro: všechny útvary

Příkaz k zajištění a organizačnímu uspořádání péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu
(1996)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a hygiena
doplněk příkazu gen. ředitele k zajištění a organizačnímu uspořádání péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu ze dne 29.8.1996
(1996)

Zásady odměňování zaměstnanců MAFRA, a.s.

Pokyn k poskytování 1 týdne dovolené na zotavenou nad zákonnou normu všem zaměstnancům

Marketing

VNITŘNÍ POKYN Č. 2/00/9200
pro oblast recipročních smluv
Určeno pro: všechny útvary

VNITŘNÍ POKYN Č. 1/00/9200
pro zajišťování reklamních a propagačních předmětů
Určeno pro: všechny útvary

Nákup a správa

VNITŘNÍ POKYN Č. 3/00/9500
pro oblast nákupu a zajišťování výrobků a služeb
Určeno pro: všechny útvary

VNITŘNÍ POKYN Č. 1/00/9500
pro úhradu části nákladů za hovorné u mobilních telefonů
Určeno pro: všechny útvary

VNITŘNÍ POKYN Č. 2/00/9500
pro úhradu části nákladů za hovorné u mobilních telefonů
Určeno pro: všechny útvary

POKYN bez čísla
pro využívání služeb externího archivu dokladů firmy Docu Guard
Určeno pro: odborné ředitele

VNITŘNÍ POKYN bez čísla
k používání služebních vozidel a vedení knihy jízd
Určeno pro: uživatele služebních vozidel

VNITŘNÍ POKYN Č. 1/98/9500
pro používání platebních karet CCS (spotřeba pohonných hmot) a používání služebních vozů k soukromým účelům
Určeno pro: uživatele služebních vozidel

Vytvořilo odd. nákup a správa pro útvar 9400
Dodatek č. 2 k vnitřnímu pokynu č. 1/00/9400
pro objednávání noclehu, letenek a mezinárodních vlakových a autobusových jízdenek
Určeno pro: všechny útvary

IT

VNITŘNÍ POKYN Č. 2/00/9700
Předpis pro používání výpočetní a telekomunikační techniky
Určeno pro: odborné ředitele

VNITROPODNIKOVÝ POKYN bez čísla
který se týká veškeré komunikační a výpočetní techniky instalované ve všech prostorech MAFRA, a. s.
Určeno pro: všechny zaměstnance

Tiskárny

Pokyny ředitele tiskáren č. 2
Stanovení pracovní doby, evidence docházky, evidence pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jednotlivých zaměstnanců

Pokyny ředitele tiskáren č. 2
Stanovení pracovní doby, evidence docházky

Pokyny ředitele tiskáren č. 10
Vkládání příloh v tiskárnách MAFRA, a. s.

Pokyny ředitele tiskáren č. 12
Základní a pravidelná (preventivní) údržba zařízení tiskáren.

Směrnice ředitele tiskáren
k používání ochranných a bezpečnostních pomůcek a k provádění lékařských prohlídek (1996)

Pokyny ředitele tiskáren č. 1
Oběh faktur, drobná vydání
(1995)

Redakce

VNITŘNÍ POKYN Č. 1/99/1100
pro ustavení a činnost zahraničního zpravodaje v Bruselu
Určeno pro: všechny útvary

Právní útvar

VNITŘNÍ POKYN Č. 1/2000/9150
Nová úprava spotřebitelských loterií
Určeno pro: všechny útvary

Inzerce

VNITŘNÍ POKYN č. 1/2000/2100
pro inzerci zadávanou zaměstnanci MAFRA, a.s.
Určeno pro : všechny útvary

Směrnice
pro schvalování externích obchodních vztahů
(1997)

Provizní systém inzertních poradců a regionálních vedoucích prodeje inzerce
(1999)

Pokyny pro příjem inzerce
(2000)

Personální

VNITŘNÍ POKYN Č. 01/00/9700 Personální útvar ve spolupráci s IT
Realizace postupu s přiděleným zařízením při ukončení pracovního poměru
Určeno pro: odborné ředitele

VNITŘNÍ POKYN č. 2/00/9400 v těsné spolupráci s útvarem vnitřní správy a nákupu pro čerpání sociálního rozpočtu a rozpočtu na podnikové akce
Určeno pro : všechny útvary

VNITŘNÍ POKYN č. 1/00/9400 personální útvar v těsné spolupráci s finančním útvarem pro schvalování a vyúčtování cestovních nákladů a nákladů pro pohoštění
Určeno pro: všechny útvary

Zpět